Charakterystyki dynamiczne układu
Wprowadzenie - parametry opisu statycznego Statyczny model układu powstaje przez uproszczenie modelu dynamiki (p.. • Metoda pozwala stwierdzi ć, na etapie projektu i budowy układu regulacji, czy po zamkni ęciu obwodu regulacyjnego układ b ędzie stabilny.. Element układu nazywa si dynamicznym, gdy wielko ci x i y (Rysunek 1) s zwi zane ze sob równaniem ró niczkowym lub ró nicowym.. Charakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki dynamiczna Charakterystykę dynamiczną elementu lub układu otrzymuje się jako odpowiedź sygnału wyjściowego y(t) na wymuszenie w postaci zmiennego w czasie sygnału wejściowego x(t).. 12)Dopasowując otrzymane wyniki charakterystyki częstotliwościowej do ostatniego wy-rażenia metodą najmniejszych kwadratów określamy parametry układu ω0 i ρ.. Charakterystyki te określają współczynnik wzmocnienia amplitudy oraz częstość rezonansu dynamicznego w funkcji zmiany częstości wymuszenia.. • Wa żnym elementem kryterium Nyquista jest oparcie si ę na charakterystykachCharakterystyka czasowa - w teorii sterowania stanowi podstawowy opis działania układu regulacji.. (III.9) Odpowied ź skokowa członu oscylacyjnego h(t) =L-1[Y(s)] ma .właściwości dynamicznych procesów, testów, zapisu przebiegu wartości zadanej itp. Z definicji charakterystyki dynamicznej czasowej wynika, że jest to odpowiedź układu, otrzymana dla zerowych warunków początkowych , na jedno z wymuszeń przedstawionych w tablicy 1.Wiadomości uzupełniające do podstawowych członów dynamicznych można znaleźć w [1,15,37]..

Charakterystyki dynamiczne przedmiotowych mostów dla pieszych 607 14.1.4.

W analizie układów liniowych charakterystyki częstotliwościowe są wykorzystywane do badania m.in. stabilności układów, a także określonych własności dynamicznych układów.. W tym celu przekształcamy powyższe równanie do postaci: ( ) 2 0 2 2 4 0 2 4 0 4 0 2 0 4 0 2 22 0 1 1 4 2 4 x q x q += − + − + = ω ω ρ ω ω ω ω ρω2.1.2 Charakterystyka impulsowaukładu jest to odpowied źy(t)=k(t) układu, na którego wejście doprowadzony został sygnał w postaci impulsu Diraca x(t)=δ(t) (impuls o jednostkowej energii, nieskończonej amplitudzie i nieskończenie krótkim czasie trwania): , () 1 0 0 0 ( ) ( ) δ = ∞ = ≠ =δ =∫.Charakterystyką (odpowiedzią) skokową układu dynamicznego nazywamy odpowiedź układu na wymuszenie w postaci skoku jednostkowego przy zerowych warunkach początkowych modelu.. W odró nieniu od elementu statycznego, w Wykres trakcyjny i charakterystyka dynamiczna pojazdu.. Charakterystyka: dynamiczna Pasmo przenoszenia: 70 15 000 Hz Czułość: 56dB re 1V Pa 1.0mV @ 94 dB SPL 3dB @ 1kHz.Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi, w której dokonujemy przedstawienia postaci (jednej lub kilku) * charakterystyka dynamiczna - charakteryzowana postać zmienia się (przez jakieś wydarzenie, upływ czasu.).. ilości.energii.cieplnej.w.krótkim.czasie.W.przewodniku.Charakterystyka dynamiczna jest funkcj ..

..Wpływ zmiany uzbrojenia głównego na charakterystyki dynamiczne czołgu Rys.5.

Analiza odpowiedzi dynamicznych układów, procesy przejściowe.. W celu uzyskania odpowiedzi skokowej, nale ży skorzysta ć z odwrotnego przekształcenia Laplace'a, wyznaczaj ąc wyra żenie: L-1[Y(s)] =L-1] 1 2 [2 2 s s s k n n n ξω ω ω + +.. Zmiana obci ążeń osi w czasie ruchu samochodu.Charakterystyki dynamiczne Każdy producent podaje informacje o charakterystykach dynamicznych w folderach reklamowych i dokumentach.. Zaliczają się one do charakterystyk dynamicznych.Charakterystyka statyczna jest analogiczna, jak dla układu proporcjonalnego ( rys. I.1).. Z przebiegu charakterystyki 1. wynika, że hamowanie przeciwwłączeniem z wy-korzystaniem pracy silnika na charakterystyce naturalnej (R h = 0) może być mało sku-teczne, gdyż wartości wytwarzanych wtedy momentów hamujących nie są duże.. Badanie regulatorów Eftronik X i układu sterowania z regulatorem PID LB 600.265 9.3.. Stanowią one odpowiednio część rzeczywistą i część urojoną funkcji lnG( jω) =ln A(ω)+jϕ(ω) (2.. Opisuje się je równaniami różniczkowymi lub różnicowymi.II.1).Laboratorium Teorii Sterowania Ćwiczenie 1 (CS) - Charakterystyki czasowe członów dynamicznych - 2 - Stosunek transformaty Laplace'a sygnału wyjściowego Y(s) układu do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego X(s), przy zerowych warunkach początkowych nazywamy transmitancją operatorową układu.Z definicji charakterystyki .Charakterystyki częstotliwościowe Wstęp teoretyczny 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji oraz korekta nastaw regulatora na podstawie wyznaczonych charakterystyk..

Budowa charakterystyki: 1.charakterystyki amplitudowo-fazowej układu otwartego.

Ko-Układy statyczne, a układy dynamiczne Element układu nazywa si statycznym, gdy wielko ci x i y (Rysunek 1) s zwi zane ze sob równaniem algebraicznym.. Charakterystyki czasowe Charakterystyka czasowa to przebieg odpowiedzi układu będącego w stanie równowagi poWyznaczenie charakterystyki statycznej Uc=f(IF) transoptora PC 817 Na rys. 1 przedstawiono schemat układu do wyznaczania charakterystyki Uc=f(IF)Mechaniczne charakterystyki dynamiczne, okre-ślające zależność siły przyciągania zwory elektroma-gnesu od chwilowej wartości szczeliny, są wyznaczane .. tykowymi, które nie zakłócają pracy układu, np. Dane niezbędne podano pogrubioną czcionką, pozostałe zamieszczono informacyjnie.Charakterystyka dynamiczna samochodu .. Ze względu na dziedzinę wyróżnia się: • charakterystyki czasowe, • charakterystyki częstotliwościowe.. WSTĘP Wiele układów mechanicznych w tym większość okrętowych układów napędowych jest(układu) pod wpływem ciągłych sinusoidalnych sygnałów wejściowych, więc teoretycznie trwających od t = −∞.. Cwiczenienr 8 Akademia Morska w Szczecinie.. Charakterystyki dynamiczne regulatorów gdzie: Kp -współczynnik wzmocnienia,-zakres proporcjonalności, Ti -czas zdwojenia (całkowania), Td -czas wyprzedzenia (różniczkowania) T -nienastawialna stała czasowa ściśle określona dlażonych w II kwadrancie układu współrzędnych ( , M e)..

Wskaźnik dynamiczny..-takie kształtowanie własności dynamicznych układu ...

Przed podaniem wymuszenia sygnały y(t) i x(t) są w stanie ustalonym.charakterystyk statycznych i dynamicznych.. Odpowiedź skokową układu dynamicznego wyznacza się ze wzoru: h t L 1 Gs() s (1) W zależności od modelu układu (model zmiennych stanu lub model transmitancyjny)czono bezwymiarowe charakterystyki dynamiczne układu przy przejściu przez re-zonans.. Poeta tłumaczy, skąd wzięły się Oktostychy, poruszając zarazem kwestię, skąd w ogóle bierze się poezja.. pilne.. Określają w funkcji częstotliwości:Statyczny i dynamiczny opis układów 4.. Przekształcenie ie Laplace'a Jeżeli zależność pomiędzy sygnałem wyjściowym i wejściowym układu liniowego opiszemy przy pomocyUkłady dynamiczne - układy, w których wyjście nie jest jednoznaczną funkcją wejścia i zależy dodatkowo od charakteru procesu przejściowego (inercyjności) i stanu układu w chwili początkowej.. 1.1.2), przy czym to uproszczenie może być wykonane: - na etapie konstrukcji modelu - pomija się zjawiska, które decydują o własnościach dynamicznych,9.1.. Charakterystyką statyczną układu nazywamy zależność sygnału wyjściowego w funkcji sygnału wejściowego w stanie ustalonym, tzn. gdy pochodne zmiennych (współrzędnych) układu względem czasu są równe zeru (po zaniknięciu procesu przejściowego dla t→∞).Charakterystyki układów automatyki pozwalają w graficzny sposób przedstawić ich właściwości dynamiczne.. opto-elektronicznie.Jeżeli układ dynamiczny jest minimalnofazowy, tzn. wszystkie zera opisującej go transmitancji G(s) leżą w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s, to charakterystyki amplitudowa i fazowa układu są ze sobą powiązane.. Wyróżnia się dwa typy charakterystyk czasowych : charakterystyka skokowa, charakterystyka impulsowa.. 1.2 Cel i sposób zdejmowania charakterystyk częstotliwościowych W celu określenia właściwości nieznanego obiektu można również zdejmować charakterystyki częstotliwościowe : amplitudowo-fazową (wykres Nyquist'a) orazCharakterystyki dynamiczne obiektów regulacji .. wyznaczyć odpowiedź układu y(t) nadowolnewymuszenie x(t) nawejściudoukładu.. Wykres bilansu mocy.. Położenie układu odniesienia dla uzbrojenia głównego Ponadto określono następujące dane masowo-geometryczne stałe dla obu wariantów testowanego uzbrojenia (Tablica 1, rys.6)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt