Sprawozdanie ze stażu informatyk
Co zrobić by staż .Sprawozdanie z przebiegu praktyk.. Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Pilsak.. Posiadane kwalifikacje: - dyplom licencjata na kierunku Matematyka i Informatyka, w zakresie nauczania matematyki i .Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. AnalizaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy przykład .. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.. §7 ust.. Przeszkolenie z zakresu BHP i p. poż.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.. 10, pkt.. Jestem nauczycielem mianowanym.Sprawozdanie ze stażu zawodowego Imię i nazwisko studenta Nr albumu Nazwa Kierunku Informatyka Nazwa Specjalności Programowanie Rodzaj studiów Studia pierwszego stopnia System studiów Stacjonarne Semestr Miejsce odbywania stażu (Nazwa i adres firmy/instytucji) Data odbywania stażu Wymagana liczba godzin Imię i nazwisko opiekuna stażu zeSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY za okres stażu w roku szkolnym 2016/2017 I.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Znam ze słyszenia Librusa i wiem, że jego serwery padły, czego szalenie współczuję, szczególnie tym, który musieli je reanimować..

Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki 4.

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.. poz. 393) z późniejszymi zmianami CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - mgr Sylwia .Autoprezentacja dorobku zawodowego w portalu Edux.pl.. W teście tym brało udział 30 uczniów po 5 ze wszystkich klas pierwszych liceum w roku 2003.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Biuro księgowe, inaczej nazywane rachunkowym, daje im tę możliwość i pozwala zaznajomić się z potrzebnymi w tej pracy programami komputerowymi, takimi jak: Optima, Symfonia, Wapro.. Pracę w zawodzie nauczyciela podjąłem w roku 1991.. 10, pkt.. W trakcie praktyki zawodowej zostałam zapoznana ze Statutem Gminy ., ustawą o samorządzie gminnym, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, .sprawozdania do dyrektora - 30 dni - ok. 30 czerwca Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora -nie korzystamy z 30 dni, czyli ok. 7-8..

W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu.

Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Wioleta Żabicka Jestem nauczycielem mianowanym z 15-letnim stażem pracy pedagogicznej.. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej (załącznik 4, pobierz).. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel matematyki i informatyki.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego - informatyka.. 06 Czas na ustalenie oceny za okres stażu przez dyrektora - 21 dni -ok.21 lipca Czas na ustalenie oceny za okres stażu przez dyrektora - 21 dni -ok.28-29.czerwca Złożenie wniosku - do 30nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. Od roku 1998 pracuję w Wiźnie - na początku w Szkole Podstawowej, następnie w Gimnazjum, a obecnie w Zespole Szkół w Wiźnie.. poleca 84 % .. 1) oraz na postawie oceny sprawozdania (ust..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nauczyciel matematyki i informatyki.

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku Fizyka z elementami informatyki.PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SPRZEDAWCA Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego * Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane przez bezrobotnego w ramach zakresu zadań zawodowych ** Zapoznanie się z programem stażu, przepisami i regulaminami.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Staż zakończył się w dniu 09.09.2019 roku.. Imię i nazwisko: Małgorzata Tytuła 2.. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym i podpisanym kontrakcie (załącznik nr 2).utworzyłem dla uczniów zbiór zadań z informatyki z działów programowanie w języku Turbo Pascal i arkusz kalkulacyjny .. w której odbywany jest staż § 8 ust.1 pkt 3.. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego..

Na naszej stronie możesz ściągnąć wzór w formatach Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU 1. .. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu .Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.. W celu zaliczenia praktyk po ich odbyciu studenci składają w dziekanacie dokumenty wymienione w ust.. DANE OSOBOWE 1.. 2).Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany I. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Wychowawczy .Osoby pragnące zostać księgową lub księgowym, jak w wielu innych zawodach, powinny zdobyć maksymalnie dużo doświadczenia, zanim podejmą pracę na samodzielnym stanowisku.. 2.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU mgr Ewa Paczkowska WPROWADZENIE Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im.. 1 .Uzyskałem/am kwalifikacje lub umiej ętno ści zawodowe: (podpis sta żysty) (piecz ęć i podpis opiekuna/ów sta żysty) Sta żysta zobowi ązany jest do sporz ądzenia sprawozdania z przebiegu sta żu zawieraj ącego informacje o wykonywanych zdaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiej ętno ściach zawodowych.Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.. W obrębie tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, zapoznałem sięCzym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Nazwa placówki: Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie 3.. 2 pkt 1*).. Myślę, że to, co zostało uwzględnione w arkuszu, będzie przydatne nie tylko nauczycielom przedszkola, ale także nauczycielom szkolnym.. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt