Sprawozdanie z przebiegu praktyk logistyka
§ 11 Obowiązki zakładu pracy wobec studenta odbywającego praktyki.. Uwagi zakładowego opiekuna praktyk do realizacji praktyki studenckiej: Opis miejsca praktyki.. Praktykę zalicza kierunkowy opiekun praktyk poprzez wpis do karty i protokołu zaliczenia przedmiotu.Sprawozdanie z praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu POWER "Staże zagraniczne - teoria w praktyce" w regionie Leipzig/Schkeuditz w Niemczech streszczenie tekstu oryginalnego przekazanego szkole przez niemieckiego partnera.. poleca 84 % .. wyniku odbytej praktyki posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP i zapoznałam się z zagrożeniami wypadkowymi występującymi w firmie.. Obszar działalności zakładu, profil produkcji, struktura organizacyjna, itp.. Elementy systemu logistycznego firmy.Uczestniczyłem także w pracach działu celnego, wtedy nauczyłem się wypełniać dokumenty celne.. Wymogi dotyczące zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej zawarte są w pkt.. VI Forma zaliczenia praktyk Każdy student zobowiązany jest do regularnego prowadzenia dzienniczka praktyk w systemie tygodniowym.Praktyki pedagogiczne • Pedagogika EPiW • pliki użytkownika monisia012 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z praktyk Gimnazjum.docx, Sprawozdanie z praktyk Liceum.docPlik Sprawozdanie ze studenckich praktyk zawodowych.doc na koncie użytkownika asia0491 • folder Praktyki studenckie • Data dodania: 25 paź 2012..

...Sprawozdanie z przebiegu praktyk.

Wstęp.. Sprawozdanie z praktyki - zakres prac, opis organizacji jednostki, procesy, technologie itp. (wypełnia student):7.. Ramowy program praktyk studenckich dla kierunku Logistyka; Zarządzenie nr 4/2013 Rektora PRz z dnia 23 stycznia 2013 r.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. wzmacniania współpracy między szkołą a rodzicami Wydarzenia w Tołstoju - InformacjeEK 4 - Student identyfikuje, analizuje i rozwiązuje problemy związane z realizowaniem zadań logistycznych przez działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji.. Kompletna dokumentacja przekazana opiekunowi uczelnianemu, w trakcie ustnego zaliczenia praktyki, uzupełniona jest o ocenę z zaliczenie praktyki w danym semestrze wykazywaną w załącz-niku nr 8 -Protokół zaliczenia praktyki zawodowej.. Opis przebiegu praktyk polega na tym, aby na podstawie wiedzy zdobytej podczas sześciu semestrów studiów oraz na podstawie obserwacji przeprowadzonych podczas praktyk opisać zjawiska zgodnie z programem praktyk.sprawozdanie studenta z ich przebiegu) oraz bezpośrednich wywiadów przeprowadzanych ze studentami.. Pracodawca, u którego student odbywa praktykę: 1) umożliwia studentowi realizację programu praktyk, 2) zapoznaje studenta z jego obowiązkami oraz uprawnieniami, Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:10. analiza konkurencyjnych firm i możliwości podjęcia pracy w zawodzie logistyka..

Podanie o przyjęcie na praktyki-wzór.

Praktyka powinna się odbywać w dużych firmach prowadzących działania zarówno w zakresie procesów magazynowania jak i transportu oraz spedycji.Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej.. Porozumienie dotyczące studenckich praktyk zawodowych - Kierunek Zarządzanie I st.Student ma wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu: układów sterowania i systemów pomiarowych, układów dla potrzeb robotyzacji, projektowania systemów informatycznych dla potrzeb sterowania i/lub zarządzania.Sprawozdanie z przebiegu praktyk oraz wnioski i zalecenia naprawczo-doskonalące prezentowane są kolegium dziekańskiemu.. Tabela 1.SPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku MBiM Podstawa: Porozumienie / Wniosek o zwolnienie* Praktykant: Nazwisko Imię Numer indeksu Grupa / Specjalność studiów Miejsce realizacji praktyk: Pełna nazwa firmy / szkoły Pełen adres firmy / szkoły Osoba .SPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku Transport Podstawa: Porozumienie / Wniosek o zwolnienie* Praktykant: Nazwisko Imię Numer indeksu Grupa / Specjalność studiów Miejsce realizacji praktyk: Pełna nazwa firmy / szkoły Pełen adres firmy / szkoły .Sprawozdanie z przebiegu praktyki ..

Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową.

Podczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.: .Sprawozdanie z przebiegu praktyki - c.d.. Ocena za odbycie praktyki w wyznaczonym terminie (cyfra) Ocena z zakładu pracy (cyfra) Ocena dziennika praktyk wraz ze sprawozdaniem (cyfra) Waga 40% Waga 30% Waga 30% Ocena końcowa Cyfra: Słownie: Miejscowość i data Podpis koordynatora praktyk zawodowych.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKIZałącznik nr 7 - Sprawozdanie z zakładowej praktyki zawodowej.. Logistyka Anonimowa skrzynka na sygnały - zgodna z wytycznymi MEN (pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. dot.. Ocenę z praktyki zawodowej uczeń otrzymuje w oparciu o kryteria oceny praktykanta zawarte w regulaminie praktyk oraz postanowień ogólnych regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania zawartego w statucie szkoły..

V. Zaliczenie praktyki zawodowej §11.

Identyfikator praktykanta-wzór.. Czas pracy praktykanta wynosi 8 godzin dziennie.4) sporządza sprawozdanie z przebiegu praktyki, zgodnie z § 5 ust.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Karta informacyjna (sprawozdanie) z przebiegu praktyki zawodowej.. Jednakże należy zachowad dla każdego z beneficjentów taką samą całkowitą ilośd godzin odbytych praktyk (160 godzin).. 9 Programu praktyk16 SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK Proszę opisać: zakres działalności firmy, scharakteryzować wykonywane usługi lub produkty; zgodnie z poniższym planem Cele i zadania logistyczne firmy.. Uzupełnieniem wywiadów przeprowadzanych indywidualnie z każdym ze studentów w trakcie zaliczenia praktyk były badania ankietowe, które zostały przeprowadzone z użyciem kwestionariusza ankiety (załacznik 1).Zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk; Sprawozdania z odbycia praktyk opracowanego przez studenta i zatwierdzonego przez zakład pracy (objętość raportu 1-2 strony A-4).. Przez ten miesiąc mogłem doświadczyć, jak ważna jest logistyka oraz zobaczyć jak wszystkie teoretyczne informacje przekazywane na zajęciach lekcyjnych są wykorzystywane w praktyce.. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu moich praktyk.Załącznik nr 4 do Regulaminu praktyk studenckich POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Rok akademicki: 20./20.. Kierunek: LOGISTYKA .. Po przyjeździe uczestników dniu 20.11.2016, grupa została serdecznie powitana9.. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK § 5.. Charakterystyka zakładu pracy.. Uczeo wraz z opiekunem praktykanta dobierają odpowiednią liczbę godzin w danym dziale dostosowaną do programu praktyki w oparciu o możliwości danej firmy.. Zamieszczane w sprawozdaniu dane nie mogą naruszać zasad przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zasad ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Przyjmującego na praktykę.6) Zapoznanie się z dokumentacja transportową i przewozową, 7) Zapoznanie się z zasadami eksploatacji środków transportowych ; 8) Zapoznanie się z zasadami rozliczania kierowców z przestrzegania czasu pracy.. 1.Sprawozdanie powinno stanowić wnikliwy i obiektywny opis wynikający z przebiegu praktyki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt