Na podstawie ilustracji przedstawiającej powstawanie gamety
Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zad.. Evans, Biologia roślin.. A. komórki drożdży B. bakterie przeprowadzające fermentację mlekową C. transgeniczne bakterie Agrobacterium tumefaciens .Podstawowe pojęcia genetyczne: - gen - odcinek DNA, cechą dziedziczności jest białko - allel - jedna z kilku form genu, zajmująca określone miejsce w chromosomie - fenotyp - zespół cech organizmu, który jest widoczny [np. wygląd, fizjologia, zachowanie], powstaje on w wyniku genotypu oraz środowiska - genotyp - cała informacja .omawia na podstawie ilustracji proces powstawania moczu; .. uzasadnia, że główka plemnika jest właściwą gametą męską .. przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę) .Na podstawie ilustracji przedstawiającej piętrowe rozmieszczenie glonów uzupełnij tabelę.. b) kobiety z zespołem Turnera.. 2013-06-01 12:00:54 Na ściennej mapie polski odszukaj kanał zaznaczony na poniższej mapie i podaj jego nazwę .. Zapisz wniosek, jaki ogrodnicy mogą sformułować na podstawie obecności mchu, i spostrzeżenie, które do niego prowadzi.. Organizmy rozmnażają się płciowo lub bezpłciowo.Rysunek przedstawia dobowy rytm podnoszenia i opuszczania liści przez roślinę..

Na ilustracji przedstawiono przykład pewnej mutacji.

2009-11-18 17:18:31 Załóż nowy klubRozmnażanie jest warunkiem istnienia gatunków i ciągłości życia na Ziemi.. 2012-05-09 20:42:26Zamieszczona obok ilustracja przedstawia kariotyp a) kobiety z zespołem Downa.. (0-1)Na rysunku przedstawiono pęd asymilacyjny skrzypu polnego (1), pęd zarodnionośny (2), tarczowate liście zarodnionośne (3), pojedynczy zarodnik ze zwiniętymi elaterami (4) oraz kilka zarodników opatrzonych rozwiniętymi elaterami (5).. Na podstawie: J. Jasnowska, M. Jasnowski, J. Radomski, S. Friedrich, W. Kowalski, Botanika, Szczecin 1999.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Ponieważ i plemnik, i komórka jajowa są haploidalne, w wyniku zapłodnienia powstaje komórka diploidalna, a dziecko otrzymuje od każdego z rodziców po .Jest podstawa rozmnażania płciowego, w wyniku którego powstają gamety (komórki żeńskie i komórki męskie).. (0-2) Na podstawie rysunku wyjaśnij, w jaki sposób zmiany turgoru komórek poduszeczki liściowej odpowiadają za podnoszenie i opuszczanie liści.opisuje na podstawie ilustracji piętra roślinności w Tatrach opisuje zajęcia i zwyczaje mieszkańców Podhala estetyki zagospodarowania porównuje na podstawie mapy Polski i ilustracji rzeźbę terenu w poszczególnych pasach wyjaśnia na podstawie ilustracji, jak powstaje jezioro przybrzeżne wymienia obiekty dziedzictwa•przedstawia warunki powstawania źródeł •omawia powstawanie źródeł i ich rodzaje na podstawie ilustracji •opisuje typy wód mineralnych •omawia znaczenie gospodarcze wód podziemnych ZR IV.2 ZR IV.3 •podręczniki, atlasy geograficzne, Maturalne karty pracy• omawiam na podstawie ilustracji etapy powstawania jeziora przybrzeżnego; • opisuję świat roślin i zwierząt Wybrzeża Słowińskiego; • przedstawiam zagospodarowanie terenu Wybrzeża Słowińskiego; • wymieniam największe miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim i wskazuje je na mapie Polski;• przedstawia na podstawie ilustracji główne cechy krajobrazu nadmorskiego • opisuje wpływ wody i wiatru na krajobraz nadmorski • omawia na podstawie ilustracji etapy powstawania jeziora przybrzeżnego • opisuje świat roślin i zwierząt Wybrzeża..

W zalążkach znajdują się gamety żeńskie.

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Mejoza, skrót: R!. Otrzymują one od przodków informację genetyczną, na podstawie której tworzą się i funkcjonują ich ciała.. Zadanie premium.. d) mężczyzny z zespołem Klinefeltera.. Efekty spowodowane nimi są liczne i zróżnicowane.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2013-06-01 12:00:54 Chemia - Podaj nazwe związku ?. Szczególnie poważne są zmiany w obrębie struktury chromosomów, ponieważ dotykają wiele genów.. Na podstawie ilustracji przedstawiającej powstawanie gamety u osobnika , gdzie 2n=8 podaj nazwę typu mutacji jaka wystąpi u osobnika potomnego.. Jest to mutacja a) genowa autosomalna.. c) chromosomowa liczbowa autosomów.Obecność mchu na trawniku świadczy o kwaśnym odczynie gleby.. Nie posiada ona zdolności ruchu i jest największą z ludzkich komórek.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji przedstawiającej fragment biegu Wisły.. W maju na szczycie młodych pędów pojawiają się małe, czerwonawe szyszeczki, złożone z drobnych łusek.. Takie komórki nazywa się komórkami haploidalnymi komórka haploidalna haploidalnymi i oznacza jako 1n..

🎓 Na podstawie ilustracji przedstawiającej średniowieczne - Zadanie 1: Historia 5 - strona 58 🎓 A.

od Badyl1996 11.11.2012 Zaloguj się by dodać komentarz .4.. U zwierząt i człowieka proces ten zachodzi w gonadach, u roślin redukcja odbywa się w sporangiach (zarodniach).Gamety są wytwarzane w szyszkach żeńskich i męskich.. U podstawy innych młodych gałązek umieszczone są niewielkie, jajowate szyszki męskie.Na podstawie ilustracji przedstawiających fragmenty Drzwi Gnieźnieńskich dokonano oceny prawdziwości poszczególnych zdań: pokaż więcej.. Załącznik 1 Zad.. Źródło: A.J.. Miasto zostało zabezpieczone przed wrogim najazdem.Na podstawie ilustracji przedstawiającej piętrowe rozmieszczenie glonów uzupełnij tabelę.. B. eoliczną 2 .Zadanie wykonaj na podstawie ilustracji przedstawiającej dobowe pozorne drogi Słońca na kole podbiegunowym północnym.. c) mężczyzny z zespołem Downa.. Wyjaśnij, co można zrobić, by wyeliminować mchy z trawnika.Enzym kodowany na podstawie takiego zmutowanego genu zazwyczaj jest nieaktywny, co może mieć tragiczne skutki dla organizmu, jeśli jego rola w komórce jest istotna.. (R - od redukcji) - proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki wyjściowej.. Mejoza jest wykorzystywana w ludzkim ciele do produkcji gamet - komórek płciowych: plemników i komórek jajowych.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Na ilustracji przedsta-wiono działalność A. fluwialną w 1. górnym biegu Wisły.

(0-1) Uzupełnij zdanie.. 2 Dokonaj analizy ilustracji.Następnie zaznacz punkt zawierający nazwę przedstawionego na niej organizmu i przyporządkuj mu odpowiednią funkcję.. Zadanie 8.1.. W jego wyniku powstają nowe osobniki danego gatunku.. Pobierz jpg.. Zaznacz odpowiedź A, B, C lub D oraz 1, 2 lub 3.. E W A B C Zadanie 9.1.. Dojrzewa średnio co 28 dni w pęcherzyku jajnika, najczęściej w jednym jajniku, na przemian - raz w lewym, raz w prawym.Na podstawie ilustracji przedstawiającej powstawanie gamety u osobnika , gdzie 2n=8 podaj nazwę typu mutacji j… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Ludzkie gamety posiadają 23 chromosomy, czyli pojedynczy zestaw chromosomów.. Zadanie 9.2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Arial Comic Sans MS Calibri Times New Roman Symbol Motyw pakietu Office Omówienie pracy klasowej Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania Ryniofity - pierwsze rośliny lądowe - miały DREWNO (KSYLEM) Na podstawie ilustracji podaj dwie różnice w budowie cewek i naczyń Zadanie 3 Zadanie 4 Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja .1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. Gameta żeńska, czyli komórka rozrodcza, to komórka jajowa komórka jajowa.. Słowińskiego • przedstawia zagospodarowanie terenu Wybrzeża Słowińskiego Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). (0-1) Wpisz w kwadraty na rycinie oznaczenia kierunków świata tak, aby rycina przedstawiała wi-dome ruchy Słońca nad horyzontem na kole podbiegunowym północnym.. starorzecza bieg Wisły w XVIII wieku współczesny bieg Wisły 0 3 km Zadanie 13.1..Komentarze

Brak komentarzy.