Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego język polski
2 z odbytego stażu na nauczyciela dyplomowanego, a także programy autorskie SKS i wychowania fizycznego dla .Rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem mianowanym; Pytania na rozmowę kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego; Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego; Przebieg stażu i obowiązki nauczyciela mianowanego ubiegającego się o dyplomowanie; Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, konspekty lekcji, prace kontrolne, prezentacje ).. wrzesień 2017r.. Realizacja wymagań niezbędnych .. do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2008 DO 31.05.2011 ROKU MGR JOANNA GALIŃSKA WSTĘP Swoją pracę w Zespole Szkół Budowlanych im..

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego.

1 pkt 3) Wiesława Paszek nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 9 w Głogowie Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1. z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i .Nauczanie na odległość na platformie "moodle" Szanse i zagrożenia Internetu - Prezentacja "Czy wiesz, że" - (filmik) "Stop cyberprzemocy" - (filmik) Dyscyplina w klasie - filmik.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego .. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU mgr inż. Iwona Dobrzyńska nauczyciel matematyki i zajęć technicznych WPROWADZENIE Swoją pracę w Publicznym Gimnazjum im.. nr 36].w korygowaniu błędów wersji elektronicznej statutu szkoły.. Dokumentowanie rozwoju zawodowego Systematycznie gromadziłam materiały mające na celu udokumentowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego; Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planuPragnąc dzielić się własnym doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami, opublikowałem również na szkolnej stronie internetowej własny plan rozwoju zawodowego, opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

noblistÓw polskich w brzeziej ŁĄce i wprowadzenie w roku 1990 ukończyłam filologię polską na uniwersytecie wrocławskim.2.. Sprawozdanie z realizacji stażu n-la .. Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego .SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (§ 9 ust.. POZ w Bodzanowie rozpoczęłam w dniu 1 września 2001 roku jako nauczyciel matematyki i zajęć technicznych.Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego język angielski.. Podczas realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego tworzyłem materiały dydaktyczne z wykorzystaniem pakietu Office.Zofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r.. KursySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. rozwój i postanowiłam podjąć staż na nauczyciela mianowanego.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,Dorota Błach nauczyciel języka polskiego, informatyki, muzyki Szkoła Podstawowa w Drołtowicach Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 01.09.2008 r. i zgodnie z planem zakończyłem dnia 31 maja 2011 r.nie wiedzą zupełnie jak się za to zabrać i nie rozpoczęły jeszcze swojej przygody ze sprawozdaniem.. Anna Krzesińska.. To ramowe sprawozdanie opracowała współpracująca z nami Maryla Kowalewska.1 pobrano ze strony sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr krystyna golis nauczyciel mianowany przedszkole nr 15 w koszalinie czas trwania staŻu: 2 lata i 9 miesiĘcy: od r. do r koszalin; 31 maj 2003r..

Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.

09.2002 - 30.05.2005).Założenie teczki: „Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany".. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .W grudniu br. uczestniczyłam z uczniami kl. Va w prelekcji higienistki na temat zagrożeń wynikających z narkomanii i alkoholizmu.. Dokumentacja związana z odbytym stażem l.p.. Na koniec roku szkolnego przy pomocy komputera pisałem sprawozdania z realizacji kół zainteresowań oraz działalności czytelni multimedialnej.. Symbolika i znaczenie elementów dekoracyjnych, 4 godz., 18.03.2008r.Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. poz. 393 ).Wszystkie Awans zawodowy Matematyka Fizyka Chemia Biologia Historia Geografia Język polski Języki obce Informatyka Przyroda Ekologia Muzyka Plastyka .. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań załoŜonych w planie rozwoju zawodowego.. Reasumując:Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. OBSERWACJA I ANALIZA MOŻLIWOŚCI UCZNIA NA LEKCJACH .. to dotyczyło efektywnych strategii uczenia się na języku niemieckim.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Zaplanowane formy realizacji Sposób realizacji Dowody realizacji 1.. Jestem nauczycielem języka angielskiego, zatrudnionym w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie od września 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem MinistraNauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie rozp.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Wiesławy Kaczor .. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, .. - Tradycje polskie inspiracją zajęć plastycznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt