Sprawozdanie jednostkowe po angielsku
Koszty zakończonych prac rozwojowych.Instytucje płatnicze powinny sporządzać roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z dyrektywą Rady 78/660/EWG z dnia 25 czerwca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek ( 10 ) i, w stosownych przypadkach, z dyrektywą Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w .Tłumaczenie słowa 'sprawozdanie' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. statutory financial statement @GlossaryPolishUE Tłumaczenia przechodnie.. - financial statement, finance statement, financial report, financial accountsSprawozdanie skonsolidowane - sprawozdanie finansowe przygotowane dla grupy jednostek (np. spółek handlowych), które są powiązane ze sobą kapitałowo (tzw. grupa kapitałowa).Sprawozdanie skonsolidowane jest przygotowywane na poziomie jednostki dominującej, tj. podmiotu, który sprawuje kontrolę nad innymi podmiotami z danej grupy (jednostki zależne, jednostki współzależne).angielski dla prawników, angielski dla prawników warszawa, .. Tłumaczenie w słowniku polsko - angielski.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Słownik polsko-angielski w .. Niniejsze roczne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Deutsche Bank Polska S.A. zostało sporządzone po raz ..

dane jednostkowe.

Polish Opakowania jednostkowe zawierające 7, 14, 28, 30, 50, .- dane jednostkowe: celem wsparcia państw zgłaszających dane w przygotowywaniu zbiorów danych pozbawionych w miarę możliwości błędów, kraje te otrzymują dla każdej partii przesłanych danych sprawozdanie z walidacji, które zawiera szczegółowe informacje na poziomie danych jednostkowych, aby umożliwić jak najłatwiejsze .Anna Młodawska - absolwentka anglistyki UW, Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW, właścicielka portalu terminologii prawniczej tłumacz przysięgły języka angielskiego, autorka dwóch podręczników: „Advanced Legal English for Polish Purposes" oraz „Infographic Legal .Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gino Rossi S.A Strona 8 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne Sprawozdanie finansowe Gino Rossi SA obejmuje rok zakończony grudnia .Przykłady użycia - "sprawozdanie finansowe" po angielsku..

statutowe sprawozdanie finansowe.

"Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012.". Przykłady użycia - "sprawozdanie" po angielsku.Przykłady użycia - "jednostkowe" po angielsku.. Sprawozdanie dotyczy roku obrachunkowego i sporządza je się na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości.. Wartości niematerialne i prawne.. Więcej informacji tutaj.statutowe sprawozdanie finansowe po angielsku .. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the .Tłumaczenia w kontekście hasła "skonsolidowane sprawozdanie finansowe" z polskiego na angielski od Reverso Context: Spółka opublikowała skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy kwartały 2008 roku.Przykłady użycia - "Opakowania jednostkowe" po angielsku.. Więcej informacji tutaj.. SPRAWOZDANIE FINANSOWE: roczne, śródroczne, skrócone, pełne, jednostkowe, skonsolidowane..

Co znaczy i jak powiedzieć "opakowanie jednostkowe" po angielsku?

bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat maja 03, 2013 Bilans.. A. AKTYWA TRWAŁE.. Definicja .. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. - consolidated accountSprawozdanie finansowe winno być sporządzane w języku polskim i w walucie polskiej, a dane w nim wyrażone w złotych i groszach.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Zobacz tłumaczenia odgadnięte przez algorytm na podstawie innych słowników.Przetłumaczony bilans - Aktywa - Sprawozdanie Finsnansowe w układzie wg Ustawy o Rachunkowości Tłumaczenie bilansu - aktywa, aktywów przetłumaczone sprawozdanie finansowe, angielsko-polski, polsko-angielski, finansowy, financial statement, balance sheet - FinDictSprawozdanie finansowe - uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Raport jednostkowy roczny R 2017 List Prezesa do Akcjonariuszy Sprawozdanie z działalności Spółki 2017 Bytom S.A. - opinia i raport biegłego rewidenta Bytom S.A. - SF jednostkowe 31.12.2017Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 (w tys. zł) 5 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota Rok zakończony 31.12.2016 Rok zakończony 31.12.2015 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 220 918 202 066 Koszt własny sprzedaży 8 (206 996) (188 946)2.Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego a) Oświadczenie zgodności Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki („Zarząd") w dniu 26 lutego 2016 r. Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu jedynie o własne księgi rachunkowe, to jest to sprawozdanie jednostkowe.sprawozdanie finansowe - tłumaczenie na angielski oraz definicja..

Co znaczy i jak powiedzieć "sprawozdanie finansowe" po angielsku?

Sytuacja jednostki jest przedstawiana w formie zestawień liczbowych.Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. euro, o ile nie podano inaczej) 2 PwC - Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Rok obrotowy zakończony 31 grudnia Nota 2013 2012 Przekształconyskonsolidowane sprawozdanie finansowe - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. które jednostki są zobowiązane do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego dostępnego do użytku .. purchase order net unit price.. 50 ZDAŃ PO ANGIELSKU PRZYDATNYCH DLA PRAWNIKA PODCZAS ROZMOWY Z KLIENTEM (TABELE, AUDIO, FISZKI, TEST) .Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt