Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2020
Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Maj 2020 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.. Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; Informacja o wyznaczeniu opiekuna .Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego - Poradnik, jak przygotowac ..

Bardziej szczegółowoEgzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2020r.

Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. Nauczyciel kontraktowy.. Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego przed 1 września 2018r.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 9.1.. Numer 160 - Styczeń 2021 r.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sporządzenie wniosku 9.2.. Przygotowanie dokumentacji.. Uczestnictwo jako obserwator w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie .. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r..

I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.8.. •2.Po zakończeniu stażu, o którym mowa wust.1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie zO ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi .•Art.9.1.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ½ etatu.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek „Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Grupa A. CzęstochowaW myśl art. 53a..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.. Powinności: dydaktyczne- §6 ust.1.2 i 1.3 1.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Wymagania na kolejne stopnie awansu Staż na stopień nauczyciela kontraktowego Zatrudnienie Termin rozpoczęcia Wniosek o rozpoczęcie Opiekun Plan rozwoju Powinności nauczyciela w okresie odbywania Wymagania .. wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019trwa 12miesięcy.. W oparciu o aktSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. na stopień nauczyciela mianowanego.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. aspekt prawny kwiecień 2020- staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r.aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: już zaczęły pisać swoje sprawozdania i utknęły w martwym punkcie;Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. - 31.05.2011r.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOOtwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021.. PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 2019-2022 NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (2020-08-28).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt