Plan akcji kurierskiej gminy
Nr 3 - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej § 6.. Ogłoszono 2016-07-22 12:25:49 przez Andrzej Bogdanowicz | wersja archiwalna .§ 5.. Akcją Kurierską kieruje, Wójt lub upoważniony przez niego pracownika urzędu.. Akcja kurierska to zorganizowany przez organy administracji publicznej .Akcja Kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.1.. Akcją Kurierską kieruje Wójt, a w czasie jego nieobecności Sekretarz Gminy lub upoważniony przez niego pracownik urzędu.. 1, opracowuje w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji: 1) starosta - w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z .ZARZĄDZENIE NR RG.0151.223.2018 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Łoniów w 2018 roku Na podstawie Zarządzenia nr 141/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku4 4 Zgodnie z 17 ust.. egz.. Data umieszczenia: 04.04.2017 r., godz. 14.28 O godzinie 2.00 w nocy z 2 na 3 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku została przeprowadzona „Akcja Kurierska".Plan Akcji Kurierskiej i Plan Rozplakatowania Obwieszczeń opracować w 3 egzemplarzach i uzgodnić organami w zakresie określonym w § 17 ust.1 w/w rozporządzenia: - Egz..

Określa się plan akcji kurierskiej na terenie Gminy Trzebiechów.

Za organizację, planowanie i przebieg akcji kurierskiej na terenie miasta Legnicy odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.Plan akcji kurierskiej, uwzględniający założenia i schemat, o którym mowa w § 25, opracowuje w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji: 1) starosta - w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjątkiem .1.. 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn zm.).. Nr 3 - Starosta Powiatu Kłobuckiego § 8Plan akcji kurierskiej w zakresie doręczania dokumentów zawiadamiania lub pakietów dokumentów powołania wójtom, burmistrzowi, prezydentowi składa się z następujących elementów: 1) W rozdziale I dokumenty kierującego akcją: a) zasady ogólne: - podstawy prawne organizacji akcji kurierskiej, - definicja i cel akcji kurierskiej .Tabelę czynności kierującego akcją kurierską opra-cowano właściwie, szczegółowo ujęto czynności po otrzymaniu hasła do urucho-mienia akcji kurierskiej.. Gmina posiada opraco-wany plan rozplakatowania obwieszczeń.Pierwsza część ćwiczeń była teoretyczna..

Plan akcji kurierskiej należy wykonać w trzech egzemplarzach: egz.

4 rozporządzenia, plan akcji kurierskiej powinien zawierać również zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach oraz warianty działania w różnych porach roku i doby.. Kopię planu akcji kurierskiej należy przekazać do wojskowego komendanta uzupełnień oraz:-dla wojewody - kopię planu akcji kurierskiej starostwa (miasta na prawach powiatu),CEL AKCJI KURIERSKIEJ - dostarczenie pakietów kart powołania albo przekazanie dokumentu zawiadamiania (zawierającego hasło do uruchomienia akcji kurierskiej) do gmin, albo bezpośrednie doręczenie kart powołania żołnierzom rezerwy zamieszkałym na obszarze danej gminy (miasta);państwowych, wykonywania przez obywateli świadczeń na .§1.1.. Nr 2 - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie - Egz.. Wprowadzam plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Gogolin w brzmieniu Plan Akcji Kurierskiej należy wykonać w trzech egzemplarzach a) egz.. w sprawie organizacj akcji i kurierskie nj a terenie gminy Dąbrówka Na podstawi art 6e.0 ust 4. i 6 ustaw z dniy 2a1 listopad 196 ra7 o .. Plan Akcji Kurierskiej zawiera wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę służbową i powinien być oznaczony klauzulą „zastrzeżone"..

Treningi akcji kurierskich należy prowadzić zgodnie z „Wojewódzkim planem treningów akcji kurierskiej".

Do wykonania zadań określonych w założeniach, o których mowa w § 1, wyznaczam pracownika ds. obronnych w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.. Na mapie powiatu, gminy, miasta, oznacza się: - terytorialny zasięg działania urzędu w zakresie akcji kurierskiej, - miejscowości będące siedzibami urzędów .dokumentów, określone w Planie akcji kurierskiej Gminy Biała.. Pracownicy sędziszowskiego urzędu przydzieleni do konkretnych zadań w akcji kurierskiej, czyli w systemie doręczania dokumentów powołania adresatom, przypominali sobie m.in. zasady opracowywania meldunków o przebiegu procesu doręczenia tych dokumentów, a także uruchamiania systemów stałego dyżuru i akcji kurierskiej.Wojewódzki trening akcji kurierskiej przeprowadzany jest zgodnie z planem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na rok 2017..

W tym roku Gmina Poraj została wytypowana do wzięcia udziału w ...Raport o stanie gminy; Akty prawne.

Zgodnie z nim co roku kilka różnych gmin jest typowanych do udziału w specjalnym szkoleniu, które ma na celu przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej.. Nr 2 - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu, egz.. Nr 3 - Starostwo Powiatowe w Elblągu.. Nr 1- Urząd Gminy Wręczyca Wielka - Egz.. § 3.W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin odbyło się szkolenie z zakresu akcji kurierskiej (AK AP).. Szkolenie dla przedstawicieli urzędu przeprowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga.hasła zarządzającego uruchomienie akcji kurierskiej, które określa gminy objęte akcją, liczbę kart powołania przewidzianych do doręczenia oraz wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.. Dodatkowo wykonano koncepcję ćwiczenia , plan przeprowadzenie ćwiczenia oraz wszystkie wymagane formularze ćwiczebne.Zarządzenie określa cel, założenia i plan akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Staszów oraz właściwość i tryb postępowania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w organizacji i funkcjonowaniu doręczania dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej.. Wprowadzam „Plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Kamień Krajeński" stanowiącyZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Kamień Krajeński.Oficjalny serwis informacyjny gminy Czerwińsk nad Wisłą.. Nr 1 - Urząd Gminy Małkinia Górna b) egz.. 2.WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 08.10.201 r2.. Ustalam Plan akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom obejmujący założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 1/Z/2015 Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie organizacji akcji .2) Plan akcji kurierskiej 3) Plan operacyjny funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (wyciągi).. Nr 2 - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie c) egz.. powszechnym obowiązk obronu y Rzeczypospolite Polskiej (Dzj .. 2.Wprowadzam plan akcji kurierskiej gminy Gogolin w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.. Celem akcji kurierskiej jest: 1) dostarczenie pakietów z dokumentami powołania albo przekazania sygnału - hasła do uruchomienia akcji; 2) bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania określonym żołnierzom rezerwy do odbyciaW celu właściwego funkcjonowania akcji kurierskiej należy opracować nowy plan akcji kurierskiej Gminy Lidzbark Warmiński..Komentarze

Brak komentarzy.