Na podstawie podanych informacji (a-e) określ charakter chemiczny tlenków
Wzór tlenku MnO MnO2 Mn2O7 Stopień utlenienia manganu Charakter chemiczny tlenku II IV VII zasadowy amfoteryczny kwasowy Zadanie 9.charakter chemiczny (metal, niemetal, półmetal) w każdej grupie, ze wzrostem numeru okresu, wzrasta charakter metaliczny pierwiastka .. Na podstawie szeregu można stwierdzić, który z metali jest aktywnieszy.. (2 pkt) Napisz równanie reakcji magnezu z parą wodną.. Wzory tlenków OCrO MnO Cr 2 3 MnO 2 CrO 3 Mn 2 O 7 Charakter chemiczny tlenków zasadowy amfoteryczny kwasowy Określ zależność pomiędzy wartościami stopni utlenienia chromu i manganu w tlenkach a charakterem chemicznym tlenków tych pierwiastków.Zadanie ID:1783 [2013] (1 pkt) Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdania.Wybierz i podkreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.. W tworzeniu wiązań peptydowych wzięły udział następujące grupy: grupa aminowa alaniny i seryny, grupa karboksylowa glicyny i seryny.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. Informacja do zadań: 163.. Przeprowadzono doświadczenia opisane poniższymi schematami: ZADANIE 163. Podaj, w których probówkach (1. zaszły reakcje chemiczne.. Podział tlenków azotu ze względu na charakter chemiczny Źródło: GroMar Sp..

Na podstawie podanych informacji określ charakter chemiczny tlenków.

Podział : Właściwości chemiczne tlenków są bardzo zróżnicowane.. - za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.. Jest to liczba wiązań chemicznych utworzonych przez atomy tego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego.ZADANIE 164.. Schemat punktowania 1 p.. Określenie odczynu roztworu na podstawie podanych .5 Porównanie tlenków ze względu na ich charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, obojętny).. (0-1) Korzystanie z informacji.. W tym celu wykonaj polecenia.samodzielnie analizuje charakter wiązań w podanych przykładach cząsteczek związków chemicznych (na podstawie danych uzyskanych z tablicy elektroujemności); rozwiązuje złożone chemografy: ustala, jakie substancje kryją się pod wskazanymi oznaczeniami, zapisuje równania reakcji;Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.. I.2.b) 1d O 1 1 6 Wykonanie obliczeń stechiometrycznych na podstawie równania reakcji.. ): Wartościowość to liczba atomów wodoru, z którymi .Tlenki - nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen.Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H 2 O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO 2), dwutlenek węgla (CO 2).chemicznych przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych określa charakter chemiczny tlenków Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych określa różnice w budowie cząsteczekW poniższej tabeli przedstawiono charakter chemiczny wybranych tlenków chromu i manganu..

Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń określ charakter chemiczny tlenków: magnezu i glinu.

Te, które rozpuszczają się w wodzie tworzą wodorotlenki, a ich roztwory wodne mają odczyn zasadowy.. Symbol pierwiastka X: .Egzamin maturalny z chemii - poziom podstawowy Kryteria oceniania odpowiedzi 3 Poprawna odpowiedź Po emisji cząstki β− liczba masowa jądra nie ulegnie zmianie, natomiast ładunek zwiększy się o jeden ładunek elementarny.. W wyniku emisji cząstki α liczba masowa jądra zmniejszy się o cztery jednostki, a jego ładunek zmniejszy się o dwa ładunki elementarne.. 31.2 .Szczególn¹ uwagê zarówno w czêœci teoretycznej publikacji, jak i w zadaniach poœwiêcono projektowaniu i opisywaniu doœwiadczeñ chemicznych.Plik tlenki wodorotlenki kwasy sole informacje i zadania.pdf na koncie użytkownika uusia.20 • folder Gimnazjum • Data dodania: 24 mar 2017Plik Tlenki wodorotlenki i wodorki.pdf na koncie .Na podstawie podanych niżej informacji zidentyfikuj pierwiastki chemiczne X i Y oraz podaj ich symbole..

Na podstawie elektroujemności określić rodzaj wiązania chemicznego.

Uzasadnij słownie odpowiedź.. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego tripeptydu.. K 2 O + H 2 O → 2 KOH K 2 O + 2 HCl → 2 KCl + H 2 OChemia - charakter chemiczny pierwiastków grup głównych cz.I 2010-01-06 18:30:07; Mangan tworzy kilka tlenków, w których jego wartościowość wynosi II, III, IV, VI lub VII.. W nazwach tlenków podaje się wartościowość pierwiastka, który w związkach chemicznych może mieć różną wartościowość.2.. Wyjaśnić, co to jest: jon, kation, anion, oktet elektronowy, dublet elektronowy.Uzyskana liczba pkt 1 1 2 1 3 2 4 1 5 3 6 2 suma 10 4 Egzamin maturalny z chemii Poziom podstawowy Zadanie 7.. - P Zadanie 12.. Pierwiastek Y leży w 4 okresie, ma 11 elektronów walencyjnych, które są rozmieszczone na dwóch różnych powłokach.. Pierwiastek X leży w 3 okresie, ma 7 elektronów walencyjnych.. Określ charakter chemiczny produktu reakcji zawierającego magnez.. Zaprojektuj doświadczenie chemiczne pozwalające określić charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy lub amfoteryczny) tlenku glinu.. W reakcji z kwasem powstaje sól, np.:Związek chemiczny to zbiór takich samych cząsteczek składających się z różnych atomów.. Równanie reakcji: Charakter chemiczny: Mg + 2H2O -> Mg(OH)2 + H2 zasadowy Zadanie 8.Probówka I: Probówka II: Zadanie 13..

(1 pkt) Z podanych powyżej aminokwasów otrzymano liniowy tripeptyd.

a) K2O - Reaguje z kwasem, reaguje z wodą , nie reaguje z zasadą b) SO2- reaguje z wodą, nie reaguje z kwasem, reaguje z zasadą c) CO - nie reaguje z wodą, nie reaguje z kwasem, nie reaguje z zasadą d)CaO - reaguje z wodą, reaguje z kwasem, nie reaguje z zasadąNa podstawie podanych informacji określ charakter chemiczny tlenków.. z o.o. na podstawie M. Krzeczkowska, J. Loch, A. Mizera, Repetytorium chemia : Liceum - poziom podstawowy i rozszerzony,Wymagania na sprawdzian z działu: Łączenie się atomów.. I.2.c) 1d O 1 1 8 Podanie typowych właściwości fizycznych metali i niemetali.azotu mają charakter kwasowy albo obojętny, w zależności od stopnia utlenienia azotu w związku, co prezentuje poniższy schemat.. ZADANIE 164.. (1 pkt) Na podstawie obserwacji zmian zachodzących w probówkach I i II określ charakter chemiczny wodorotlenku cynku.. Poprawna odpowiedź 1.. 7 Egzamin wstępny z chemii 7 Zadanie 14. .. Inne określenie wartościowości pierwiastka podał Frankland (1852r.. Wyjaśnić, w jaki sposób powstaje wiązanie kowalencyjne i jonowe.. II.5.b) 1c O 3 x 1 3 7 Podanie przyczyny powstawania kwaśnych deszczów.. (3 pkt) Zmieszano jednakowe objętości roztworów chlorku wapnia i siarczanu(vi) sodu o stężeniach molowych równych 0,02 mol dm 3.Na podstawie podanych informacji oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka.. - za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.. Alkany tworzą szereg homologiczny (grupa związków, w której każdy następny .. (2 pkt) Uzupełnij poniższą tabelę, określając stopień utlenienia manganu w tlenkach, których wzory podano w tabeli, oraz charakter chemiczny tych tlenków.. Na podstawie .ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).. Związek chemiczny przedstawia się za pomocą wzoru sumarycznego lub strukturalnego.. Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.czynników na szybkość reakcji chemiczne (III.2.12).. Reakcje chemiczne.6 1.6. podziaŁ tlenkÓw ze wzglĘdu na zachowanie siĘ w stosunku do wody, kwasÓw i zasad tlenki reagujące z wodą nie reagujące z wodą li2o sio2 cao al2o3 so2 co cro3 cro mn2o7 mno 1.7. podziaŁ tlenkÓw ze wzgledu na charakter chemicznyNa podstawie tej informacji i wzoru sumarycznego związku można określić wartościowość drugiego pierwiastka w połączeniach z tlenem.. Tlenki zasadowe, czyli tlenki reagujące z kwasami, a nie reagujące z zasadami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt