Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty wychowania fizycznego
1,Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Zapoznałem się z procedurami .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra..

realizowany przez mianowanego nauczyciela wychowania fizycznego.

Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r.. § 6 ust.. fizycznego Udział w szkoleniu BHP dla .. Aktywne lekcje z wychowania fizycznego Udział w kursie on-line pt. "Dostosowanie wymagańZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. §8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy .Ocena przygotowania studenta - kierunek wychowanie fizyczne, do podjęcia pracy zawodowej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum Lp.. - 31.05.2011r.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Zapoznałam się .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r..

Jana Pawła II w Obrowie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.

CzęstochowaW trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poddałam analizie w szczególności takie akty prawne: Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianamiCzym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

I. Sfera organizacyjna stażysty.

Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Posiadam szesnastoletni staż pracy w zawodzie nauczycielaPlan rozwoju zawodowego przygotowany w oparciu o przepisy z grudnia 2004r.. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż 1.. W trakcie odbywania stażu starałem się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.. Podczas stażu, który pani Honorata T. odbywała, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego pełniłam funkcję opiekuna stażu.Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych .. rozmowa z opiekunem stażu i innymi nauczycielami wych..

Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.

Czynniki przygotowania do pracy zawodowej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego Poziom przygotowania * wysoki średni niski 1 Prowadzi lekcje z uwzględnieniem usamodzielniania ucznia.. W każdym numerze zamieszczamy scenariusze i osnowy, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach.Przebieg stażu.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Joanna TomeckaWe wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu .1.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, który rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.Półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2011/12 Katarzyna Odyas; Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek - Kubiak; Projekt oceny opiekuna stażu o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r. Wałbrzych, wrzesień 2011 r. WSTĘP.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. W trakcie trwania stażu starałam się .Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów szkolnych klubów sportowych oraz studentów uczelni wychowania fizycznego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSporządziłam projekt planu sprawozdania i złożyłam u pani dyrektor wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Wrocław 09.06.2006 Opinia opiekuna stażu pani Honoraty T. za okres stażu od 01.09.2005 do 31.05.2006..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt