Sprawozdanie roczne ze stażu na nauczyciela mianowanego
2.Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Zostało napisane na podstawieSądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego w/w zakresie.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Beata Tarka Nauczyciel - wychowawca świetlicy MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie WPROWADZENIE Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, a .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - 1 semestr.

Bełchatów.. Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie roczne (2009/2010) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Ligenza Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2009r.. następna publikacja » Małgorzata Weder-Tatarczak.. 2 pkt.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie.. SłupskNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowego .sprawozdanie roczne ze stazu na mianowanego.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

Dział: Sprawozdanie ze stażu.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzStaż nauczyciela Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym.Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic!. oraz 11.04.2011), które również zostały omówione.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.

Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Weronika Richter.. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. Roczne sprawozdanie ze stażu rok szkolny 2010-2011 .. Zaprosiłam panię Natalie Mądrą, która odbywa staż na nauczyciela kontraktowego, na trzy lekcje (19.01./15.03.. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela w 2019 - Portal Oświatowyskonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Roczne sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. §7 ust.. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2012 r. do 24 grudnia 2015r.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Awans zawodowy » Sprawozdanie ze stażu.. Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.. Marta Andrzejewska.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności .Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2010r.. Tczew.. SFERA ORGANIZACYJNA „Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau.OPIEKUN STAŻU -xxx CZAS TRWANIA STAŻU - 01.09.2016- 31.05.2019 Z dniem 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt