Sprawozdanie z otwartego konkursu ofert
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o ile nie nastąpiło zmniejszenie wydatku o więcej niż 20%.. 10.Informujemy o zarządzeniu nr 795/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert lub „małych grantów".Informacja dotycząca odrzuconych ofert w ramach otwartego konkursu ofert - Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja w 2019 r. (drugi nabór uzupełniający) Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.. Miejsca noclegowe; Restauracje, kawiarnie, bary; Sport i rekreacja.. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu .Informacja dotycząca odrzuconych ofert w ramach otwartego konkursu ofert - Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja w 2019 r. (drugi nabór uzupełniający) Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust..

Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Oferta sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji; Infrastruktura sportowa; Organizacje pozarządowe działające w sferze .Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności .. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - zasady jego ogłaszania szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy.Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: WK-III : Aktualizacja oferty złożonej w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku publicznego: BDO-IV : Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł: WK-VIIogłasza konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny" - II edycja na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku..

Dotacje przyznawane są na zasadzie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 168/3550/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. 3 ustawy o .W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 11a, 11b i 11c przewidziano tryb w którym administracja może zlecić organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust..

Wybór ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 23 maja 2012 roku.

Formularz sprawozdania z wykonania zadania w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2020 r. Podmioty, którym została przyznana dotacja, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania końcowego według wzoru stanowiącego .Z przewodnikiem po historii Przasnysza; Postacie historyczne; Miejsca pamięci; Patron miasta; Przasnysz na starej fotografii; Baza noclegowa i gastronomiczna.. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działania na rzecz .Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.. poz. 1638) - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.Konkurs ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), tj. z pominięciem otwartego konkursu; Ważny komunikat Wyniki otwartego konkursu ofert - „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz .Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą "Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 30 stycznia 2021 r. do 30 stycznia 2024 r." 2.0: 12.01.2021 15:41 Joanna ĆmielOgłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Ogłoszenie _Otwartego _Konkursu _Ofert _Nr _ew _13 _2020 _WD _DEKiD.pdf 2.77MB Załącznik nr 1 - regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik _nr _1.docx 0.05MB Załącznik nr 2 - wzór oferty Załącznik _nr _2.doc 0.12MB Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania Załącznik _nr _3.doc 0.09MB Załącznik nr .i sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert oraz ramowego wzoru umowy 18 stycznia 2019r..

W dniu 30 listopada 2018 r. ogłoszona została edycja 2019 otwartego konkursu ofert w ramach Programu ASOS.

Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje tryb odwoławczy.. Burmistrz Pilzna ogłosza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań .i sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert oraz ramowego wzoru umowy 18 stycznia 2019r.. Nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy, które zaczną obowiązywad 1 marca 2019r., wprowadzają istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadao publicznych realizowanych przezWyniki I otwartego konkursu ofert; Zarządzenie Burmistrza Olsztynka w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olsztynek w roku 2018; Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok; Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olsztynek w roku 2017Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" w okresie od 03.09.2018 - 21.06.2019; Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie w Naszych Stronach - 26.04.2018r.Ogłoszenie Burmistrza Trzciela dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.. 27-11-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.. 14-01-2021 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.. Nabór trwał 22 dni - od 30 listopada do 21 grudnia 2018 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostały w dniu 15 marca 2019 r.Na zadanie w 2021 roku przeznaczone zostało: 190.080,00 zł Rozdysponowano: 190.080,00 zł Na konkurs wpłynęło 10 oferta) z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy, b) zgodnie z art. 12 ustawy.. 16 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2479/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu polityki społecznej w 2020 roku.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - ekologia 2021..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt