Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2018




Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Śliwińska; sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Monika Zielińska ; Sprawozdanie czastkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego katarzyna szczepanowskaOpublikowano: 6 czerwca 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 roku, .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU Agnieszka Koperska nauczyciel matematyki i fizyki Szkoła Podstawowa w Lucieniu nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.. poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego w/w zakresie..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego - matematyka - 2014r.

Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.nauczyciela dyplomowanego Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, doradztwa .. b/Zbiórka pieniędzy i karmy dla zwierząt ze schroniska w Koszalinie II 2015 r., II 2016 r., .. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego może nastąpić dopiero z początkiem nowego roku szkolnego - 1 września 2012.. Staż realizowany w okresie 01.09.2017-31.05.2020.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaW maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.Na świeżo po rozmowie postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem oraz dokumentami: sprawozdaniem ze stażu oraz opisem i analizą uzyskanych efektów.. • Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.. 2 z odbytego stażu na nauczyciela dyplomowanego, a także programy autorskie SKS i wychowania fizycznego dla .Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.Grupa A..

OstrówSprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.

Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela w 2019 - Portal OświatowyPragnąc dzielić się własnym doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami, opublikowałem również na szkolnej stronie internetowej własny plan rozwoju zawodowego, opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Beata Tarka Nauczyciel - wychowawca świetlicy MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie WPROWADZENIE Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, a .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU mgr Ewa Paczkowska WPROWADZENIE Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im.. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu.Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego - Poradnik, jak przygotowac teczka na .. opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..

Sprawozdanie za okres 2 lat stażu od 01.09.2011 do31.08.2013 na nauczyciela dyplomowanego.

My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),mianowanego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2010r.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.Nauczyciel mianowany - staż na stopień nauczyciela dyplomowanego może trwać krócej, tzn. rok i 9 miesięcy.. Joanna Malitowska.. Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnejSprawozdania ze stażu opublikowane w portalu Edux.pl .. Jeśli nauczyciel ma co najmniej stopień naukowy doktora, może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.. Lubięcin.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2001 r., sygn.. A na zakończenie wpisu przygotowałam dla Was małą niespodziankę 😉 Prawda jest taka, że informacji na temat przebiegu egzaminu na nauczyciela mianowanego jest naprawdę .Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze .. Tylko w samym okresie mojego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowani przeze mnie uczniowie czterokrotnie .. dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z .Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego (2020-06-13) Opis realizacji wymagań na nauczyciela dyplomowanego 2020.. Rok pracy po nadaniu stopnia awansu minie 9 listopada 2011 roku.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Bożena Szczepankiewicz.. 8 ust.. Podstrona 8 - Par.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt