Szczegółowy plan odbywania szkolenia specjalizacyjnego
Lekarz wyraża zgodę na wykonywanie wszystkich poleceń Kierownika specjalizacji zmierzających do zdobycia przez niego praktycznej wiedzy medycznej.Departament Wojskowej Służby Zdrowia - serwis internetowy.. Szkolenie specjalizacyjne realizowane jest w ramach modułów specjalizacji z wykorzystaniem form i metod kształcenia przewidzianych dla tych modułów.. Według rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 401)Szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny (wzór poniżej);szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego ustalony i podpisany przez kierownika specjalizacji zawierający realizację wszystkich elementów programu specjalizacji, z wyszczególnieniem co najmniej: nazwy elementu programu, miejsca jego odbywania oraz okresu jego odbywania;Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje wyłącznie lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.szkolenia specjalizacyjnego..

Szczegółowy plan odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie urologii.

1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r.. Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w każdym roku odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, roczny szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego, ustalony przez kierownika specjalizacji, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego zatwierdzenia.Lekarz MON będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w każdym roku odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, roczny szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego, ustalony przez kierownika specjalizacji, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego .PLAN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO.. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą", lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust..

Tryb odbywania rezydencki /pozarezydencki1.

zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U z .Imię i nazwisko.. Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostali zakwalifikowani przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia .1) ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego; 1a) weryfikuje roczny plan szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z aktualizacją programu, o której mowa w art. 16f program szkolenia specjalizacyjnego ust.. Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny ma charakter modułowy.. (imię i nazwisko) …………………………………………….. (adres zamieszkania) SZCZEGÓŁOWY PLAN ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGOSzczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny z podanymi jednostkami akredytowanymi, w których odbywane były staże kierunkowe (czas trwania określony w programie specjalizacyjnym) oraz wykazem kursów zrealizowanych zgodnie z obowiązującym .Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego..

W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16m ust.

poz. 562, z późn.. w .PROGRAMY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust.. §4 Lekarz odbywający specjalizację zobowiązuje się do: 1) rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków, 2) dbania o powierzony przez .szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego (roczne) - opracowane na podstawie ramowego programu danej dziedziny oraz zaakceptowane przez kierownika specjalizacji; wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego z:Indywidualny (szczegółowy) plan specjalizacji, ustalony i podpisany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny; .. 4, w zakresie w jakim nie został on zrealizowany przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne;Tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego regulują przepisy art. 16h ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn.. Składa się z: modułu podstawowego - podstawowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z danej dziedziny medycyny lub wspólne dla pokrewnych dziedzin medycyny,Kierownik specjalizacji ustala szczegółowy plan odbywania specjalizacji, w tym określa miejsca i terminy odbywania staży kierunkowych w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji..

potwierdzenie przez KS odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w tym zrealizowania cyklu poprawy jakości i udziału w spotkaniach towarzystw naukowych.

zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej .Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania potwierdzenia dostępne są na stronie , zaświadczenia z zakładu pracy (do pobrania w Materiałach ↓), o okresie zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne, o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do .4) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania;Szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny (wzór poniżej);* Szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;Kierownik specjalizacji ustala szczegółowy plan odbywania specjalizacji, w tym określa miejsca i terminy odbywania staży kierunkowych w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.. Na podstawie: § 15. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 r. 1.. 3 ustawy, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu .Szczegółowe zasady realizowania szkolenia specjalizacyjnego zawarte są w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn.. Ponieważ szkolenie w ramach rezydentury odbywa się na podstawie umowy o pracę, rezydentowi przysługują ponadto wszelkie uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa tel..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt