Sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela mianowanego
Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz - awans zawodowy, gazetki, oferty pracy, informacje na temat czasopisma, edukacja czytelnicza i medialna, forum itp.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Nauczyciel mianowany może ubiegać się o najwyższy z możliwych stopni awansu, czyli o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. Udział w szkoleniach: - Szkolenie dotyczące RODO - 31.08.2018 - Bilateralna Integracja - Program szkolny - 16h (6h teorii, 10h praktyki)- 24.11.2018 - Trudne .skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego"..

sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.

W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowego .Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. mgr Monika Zielińska nauczyciel mianowany Gimnazjum nr 4 im.. Słupsk .. Nauczyciel dyplomowany.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Warszawa, 1 czerwca 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Magdalena Kiliś Nauczyciel kontraktowy Zespół Szkół Sportowych nr 50 im.. 2 rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. c.. 2.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę, czyli np. gmina..

4.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - 1 semestr.

Czaplinek.. W 2000 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Historycznych o kierunku bibliotekoznawstwo I informacja naukowa.z dniem 01.09.2003r.. Kandydat nadal doskonali swój warsztat pracy.Nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego 31 maja 2010 roku.. w Szkole Podstawowej w Osięcinach, pracując na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w pełnym wymiarze godzin, rozpoczam staęł ż mający na celu uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. co pozwala na przemyślenia w zakresie gromadzenia księgozbioru w bibliotece szkolnej oraz stworzenie biblioteczki .Jestem nauczycielem bibliotekarzem, a staż rozpoczęłam we wrześniu 2004 roku.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U..

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.

Nauczyciel otrzymał decyzję administracyjna 10 listopada 2010 roku - czyli został mu nadany stopień nauczyciela mianowanego.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Inowrocław .. .W lipcu 2008 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego, zaś w grudniu 2013 roku stopień nauczyciela mianowanego.. Postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie 20 października 2010 roku.. W roku 2000 staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęła nauczycielka - bibliotekarz, której stałam się opiekunem.. Brałam udział w opracowaniu procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (2020).. Mirosława Iłowska.. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 roku, a zakończyłam 31 maja 2019 roku..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nauczyciel matematyki i informatyki.

Janusza Kusocińskiego w Warszawie wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym obszar nauczania: język angielski czas trwania stażu .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. WSTĘP Czas trwania stażu, który podjęłam ubiegając się o awans na stopień .Biblioteka w Szkole - miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.. Małgorzata Pachciarek.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Monika Zielińska ; Sprawozdanie czastkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego katarzyna szczepanowska; Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Małgorzata SmolińskaO ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).W myśl art. 53a.. Następnie napisałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, który zostałAlicja Żmuda Nauczyciel bibliotekarz Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2010r Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.. Marta Andrzejewska.. ONZ we Włocławku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres stażu od 1 września 2009 do 31 maja 2012 rokuSprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. Katarzyna Pieniążek.. Aktywne uczestniczyłam w tworzeniu arkusza oceny pracy nauczyciela na podstawie § 6 ust.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt