Sprawozdanie o odpadach
Do wypełnienia działu XII nie jest jednak potrzebna instalacja - jeśli w dziale I dodałeś MPD np.Sprawozdania BDO - przykład wytwórca odpadów.. Kolejny krok to uzupełnienie formularza sprawozdania o odpadach wg poniżej zamieszczonej instrukcji.. Choć niema pewności czy Ministerstwo środowiska zdąży na czas z pracami nad nowym systemem.. Przewidują go artykuły od 73 do 78 ustawy o odpadach.Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r.2.. Ci, którzy składają sprawozdanie samodzielnie, powinni to zrobić za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).W przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach musisz najpierw dodać swoje miejsca prowadzenia działalności (MPD) w dziale I.. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady oraz prowadzący ich przetwarzanie .Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny 40-158 Katowice ul. Wysokość grzywny może wahać się od 20 zł do 5 000 zł..

Ustawa o odpadach przewiduje jednak pewne wyjątki.

W odniesieniu do roku sprawozdawczego 2019 wyjątkowo termin ten został wydłużony do 31 października 2020 r. Nowa wersja poradnika dotyczącego składania sprawozdania.. W tym roku przedsiębiorcy wytwarzający odpady po raz pierwszy są zobowiązani do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 w wersji elektronicznej za pomocą rejestru BDO.Termin załatwienia Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.5) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy sprawozdanie sporządza i składa organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust.. Złożenie sprawozdania robi się więc o kilka kroków łatwiejsze i szybsze.Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 .Rzecznik MŚP przypomina, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni złożyć sprawozdanie BDO..

Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z art. 45a tej ustawy.Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2019: 1.44.05: 1 raz w roku: raz w roku do 27 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019: 03.02.2020: 27.02.2020: GP: Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2019: 1.61.12: 1 raz w rokuPolecamy: Składka wypadkowa 2012 - wzrost składki wypadkowej od 1 kwietnia 2012 Kto musi złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami.. Pan Adam prowadzi zakład wulkanizacyjny.. Poniżej zamieszczamy ww.. Do złożenia sprawozdania o odpadach zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy są posiadaczami odpadów (np. wytwórcy odpadów).. Webinarium - Moduł ewidencji odpadów w systemie BDO .Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Pomoc w złożeniu sprawozdań do BDO za 2019 i 2020 rokOd 2019 roku roczne sprawozdanie o odpadach nie będzie składane w formie papierowej, lecz dane zbiorcze przesyłane będą elektronicznie za pomocą indywidualnego konta w BDO..

Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.2.

Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.Termin złożenia sprawozdania o odpadach za rok 2019 - do 31 października 2020 r. Opracował Rafał Kiełkowski 1 wrzesień 2020 r.Kiedy i jak złożyć sprawozdanie odpadowe?. Czy roczne sprawozdanie za rok 2019 o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzane przez wprowadzających produkty w opakowaniach, należy złożyć poprzez system BDO, czy jest dopuszczalne złożenie sprawozdania w wersji papierowej?. Wyjątkiem jest sprawozdanie, za rok 2019, które powinno być złożone do 30 czerwca 2020 roku.W przytoczonych okolicznościach, by sprawozdania o zebranych odpadach komunalnych były w ogóle użyteczne, dały wiarygodną daną wejściową do sprawozdań gminnych, muszą pochodzić wyłącznie od tych podmiotów, które przyjmują odpady komunalne pochodzące bezpośrednio od ich wytwórców.Materiał przedstawiał sposób złożenia sprawozdania.. Nowe sprawozdanie zawiera 13 działów oraz 31 tabel, które należy wypełnić danymi na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej w poprzednim roku.Sprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).Art..

Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Nowe terminy na sprawozdania.

Przy tworzeniu sprawozdania przez PWDL odpady są wytwarzane poza instalacją (poza nielicznymi wyjątkami), a nie w instalacji jak podano w instrukcji.. SOCIAL MEDIA→ do pobrania ebooka Stena Recycling o tym jak wypełnić i złożyć sprawozdanie odpadowe w systemie BDO.. Sprawozdanie zawiera informacje : numer sprawozdania, okres sprawozdawczy, adresat, data złożenia, status sprawozdania.. Wszystkie firmy, które są zobowiązane do ewidencji odpadów, ich wytwórcy, a także te zajmujące się ich zagospodarowaniem zwykle mają obowiązek złożenia do 15 marca rocznego sprawozdania.. Prowadzisz działania związane z gospodarką odpadami, chcesz poprawnie wypełniać wszystkie ciążące na Tobie obowiązki - zgłoś się do nas.Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO.. Zapewne zmieni się także zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach .Prezentacja - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) Webinarium dla Urzędów Gmin z zakresu przygotowania Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wytwarza odpady w postaci zużytych opon (kod odpady 16 01 03), a także odpad o kodzie 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).Na stronie internetowej BDO przypomniano, że termin złożenia sprawozdania o odpadach za 2019 r. został wydłużony do 31 października.. instrukcję oraz dodatkowo jako załącznik do pobrania.. 3.Sporządzamy roczne sprawozdania o odpadach Pomagamy przedsiębiorcom wypełnić wszelkie obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami.. Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.. Sprawozdanie odpadowe za 2019 oraz za 2020 rok składane jest według nowych zasad w BDO!. Dane do sprawozdania pobieramy z prowadzonej w ciągu roku ewidencji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt