Krótka charakterystyka wykresu zależności powiększenia od odległości obrazu od soczewki
Powiększenie to zależy od odległości przedmiotu od soczewki oraz od jej ogniskowej.. 5.1 Pomiary Wykorzystać wyniki pomiarów poprzednią metodą.. Urządzenia wykorzystujące soczewki i zwierciadła.Pole widzenia (field of view) to obejmowana przez lunetę szerokość widzianego obszaru, znajdującego się w pewnej odległości.. Zadanie 20.2 (2 pkt) Oblicz ogniskową soczewki.. Obraz wytworzony przez soczewkę jest zwykle innej wielkości niż przedmiot.. W tym dziale znajdizecie Państwo wyjaśnienia parametrów - ogniskowa, jasność obiektywu, krop (crop) odwzorowanie, czyli tak zwana skala odwzorowania, a także parametry i rodzaje obiektywów jak na przykład: obiektywy stałoogniskowe oraz zmiennoogniskowe, obiektywy marko, obiektywy szerokokątne itp.8 4.Dystorsja Wada optyczna polegająca na różnym powiększeniu obrazu w zależności od jego odległości od osi optycznej instrumentu (zmieniająca się ogniskowa obiektywu lub okularu w zależności od odległości od osi optycznej), co powoduje powstawanie wyraźnych zniekształceń obrazu na brzegu pola widzenia.. b) Z podobieństwa trójkątów ABO i A'B'O, c) Z równania soczewki ;Niewielką żarówkę umieszczono w odległości 10 cm od środka soczewki na jej osi optycznej.. Z reguły podawana w metrach lub stopach na 100 metrów lub Jardów.. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli obraz powstaje po tej samej stronie soczewki, po której znajduje się przedmiot, to nazywamy go pozornym - podobnie jak w przypadku ogniska soczewki rozpraszającej.4) Dla tej samej soczewki ustawić ekran w odległości l = 190 cm od przedmiotu i znaleźć takie położenie, przy którym otrzyma się obraz rzeczywisty powiększony..

Im powiększenie większe tym pole widzenia jest węższe.y - odległość obrazu od soczewki.

W zależności od kształtu zniekształcenia wyróżnia się dystorsję beczkową i poduszkową, w których prostokąt zmienia kształt w beczkę albo w poduszkę.13 Powiększenie obrazu Powiększenie obrazu wytworzonego przez soczewkę wyraża się wzorem: p = h k h p = y x (3.3) przy czym h p jest wysokością obiektu, h k wysokością obrazu, y odległością obrazu od soczewki, a x odległością obiektu od soczewki.. Otrzymany w soczewce obraz jest pozorny, czyli: Z tego wynika, że odległość przedmiotu od soczewki skupiającej przedstawimy wzorem:Narysuj na kartce oś optyczną, a na niej schematycznie soczewkę rozpraszającą.. Wyznaczenie ogniskowej soczewki cienkiej za pomocą wykresu zależności między odległością przedmiotu od obrazu i odległością przedmiotu od soczewki 4.7.. Dla soczewki skupiającej mamy równanie: gdzie f jest ogniskową soczewki, x jest odległością przedmiotu od soczewki, y jest odległością obrazu od soczewki..

5) Zanotować odległości przedmiotu a i obrazu b od soczewki.

Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni NewtonaPowiększeniem kątowym lupy nazywamy stosunek kąta, pod jakim widzimy dany przedmiot przez lupę ,do kąta , pod jakim widzimy go gołym okiem.. 5.Soczewka to przezroczysta tkanka, która ma silne właściwości skupiające światło.. Ćwiczenie 0 Powiększenie obrazu Przykład Dla przykładu wyznaczmy powiększenie .Teleskop optyczny - jeden z rodzajów teleskopów; przyrząd optyczny złożony z dwóch elementów optycznych: obiektywu i okularu (teleskop soczewkowy) lub z okularu i zwierciadła (teleskop zwierciadlany), połączonych tubusem.Służy do powiększania odległych obrazów.. W tej sytuacji obraz żarówki nie powstaje.. Rodzaj obrazu otrzymanego przez soczewkę skupiającą ZALEŻY OD odległości x przedmiotu od soczewki, i tak:Obiektywy - Wybór obiektywu.. Zadanie 21.. Soczewka (3 pkt) Soczewkę ustawiono w odległości 0,5 m od wiecącej śżarówki.. Zaznacz po obu jej stronach ogniska pozorne (w jednakowej odległości od soczewki).. 4.8.Dystorsja to wada obiektywu, polegająca na różnym powiększeniu obrazu w zależności od jego odległości od osi optycznej.. Teraz należy zastanowić się jak wyrażają się poszczególne powiększenia.. -60-40-20 0 20 40 60-60 -40 -20 0 20 40 60 b [cm] a [cm] Odległo ść b obrazu w zale żno ści od odległo ści a przedmiotu; mierzonych wzgl ędem soczewki skupiaj ącej, dla której odległo ść4 4 z 7 Rys Wykres zależności powiększenia p od odległości obrazu od soczewki y Z równania 41.6 wynika, że dla, a dla, co zostało zaznaczone na wykresie..

Zadanie 20.1 (1 pkt) Oblicz powiększenie obrazu żarówki.

Dla wykresu odległość soczewek okularowych od oczu wynosi 14 mm (29).. Określ cechy obrazu, który powstanie, jeśli żarówka będzie znajdowała się w odległości 14 cm od środka tej soczewki.. x - odległość przedmiotu od soczewki.. 5.2 Opracowanie wyników Obliczyć .A1.. Gdy przedmiot przesuwa się od 2f dof, wtedy obraz odsuwa się od soczewki, dla a f oddala się on do nieskończoności.Ryc.. Uzupełnij Ćwiczenie 4Odległość przedmiotu od soczewki.. Zarówno teleskop soczewkowy, jak i teleskop zwierciadlany dają obraz rzeczywisty powiększony, odwrócony lub prosty.Obraz oddala się od soczewki, tak więc zarówno przedmiot jak i jego obraz poruszają się w tym samym kierunku.. Dla cienkiej soczewki zależność tę opisuje wzór = − = − − = − −, gdzie jest odległością obrazu od soczewki, a powiększeniem.. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła H - wysokość obrazuZdolność skupiająca soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca.. Zdolność skupiającą soczewki można wyrazić poprzez promienie jej krzywizn oraz współczynnik załamania materiału soczewki względem ośrodka, w którym jest soczewkaJednak ułożenie i wielkość obrazu przedmiotu zależy od rodzaju soczewki oraz od odległości od soczewki, w której umieścimy przedmiot..

Jego obraz powstał w odległości 25cm od soczewki.Rys.

Ponadto jest otoczona ciałem rzęskowym, które za pomocą wiązadełek Zinna zmienia kształt soczewki w zależności od potrzeby, a co za tym idzie zmienia siłę skupiającą światło (co nazywamy akomodacją oka).Zadanie 20.. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. A. a) Powiększenie , gdzie: y - rozmiar obrazu.. Przedmiot umieszczono w odległości X od soczewki skupiającej o ogniskowej 15cm.. Fizyka - odległość obrazu od soczewki, powiększenie.. Dla a 2f mamy b 2f, co oznacza, że w tym przypadku odległości przedmiotu i obrazu od soczewki są jednakowe.. Na obrazie objawia się to zakrzywieniem linii prostych.. Na ekranie odlegym ł od soczewki o 2 m powstał ostry obraz tej żarówki.. Wyznaczenie ogniskowej soczewki zbierającej za pomocą wykresu zależności między powiększeniem i odległością obrazu od soczewki.. Rozróżniamy dystorsję .Charakterystyka fotokomórki Pomiar zależności natężenia fotoprądu od napięcia na fotokomórce; pomiar zależności natężenia fotoprądu od odległości źródła światła od fotokomórki.. Wykonaj konstrukcje obrazu dla odległości przedmiotu: x > 2 f, x = 2 f, 2 f > x > f, x = f, 0 < x < f. Zapisz cechy obrazów powstających za każdym razem.Powiększenie.. Wyznaczenie ogniskowej z wykresu zależności między powiększeniem M i odległością obrazu od soczewki b. Wykorzystać pomiary wykonane w metodzie.. I tak powiększenie obiektywu można przedstawić jako iloraz odległości obrazu od soczewki i odległości przedmiotu od soczewki obiektywu.gdzie f oznacza ogniskową soczewki, x odległość przedmiotu od środka soczewki, a y oznacza odległość od soczewki w jakiej powstał obraz.. Jedyną różnicą tutaj jest to, że w przypadku zwierciadła kulistego wypukłego f. 0, a w przypadku zwierciadła kulistego wklęsłego f>0.. Wysiłek akomodacyjny w okularach oraz soczewkach kontaktowych dla różnych odległości obserwacji i różnych mocy optycznych korekcji.. d Wk = 1+ f f-ogniskowa soczewki d-odległość obrazu od soczewki równa odległości dobrego widzenia.posługuje się pojęciem powiększenia obrazu jako ilorazu odległości obrazu od soczewki i odległości przedmiotu od soczewki; podaje i stosuje wzory na powiększenie obrazu (np.: p = h 2 h 1 i p = y x );4.6.. | | > odpowiada obrazowi powiększonemu, a | | < pomniejszonemu.Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Zatem by wyznaczyć ogniskową z wykresu należy odczytać wartość współrzędnej punktu przecięcia się prostej z osią..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt