Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami
Współpraca ze specjalista ds. nieletnich w sprawie naruszania zasad współżycia społecznego przez uczniów.. Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem .Tutaj najważniejszy jest kontakt na linii rodzic-nauczyciel.. Z innymi utrzymywałam stały kontakt telefoniczny.Rodzice bardzo dobrze ocenili współpracę ze mną i byli zadowoleni z podejmowanych przeze mnie działań.. z 2004 r., Nr 2572, z późn.. Obecnych było 20 osób.We współpracy z nauczycielami ustala: sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami, możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych, formę przekazywania treści utrwalających wiedzę, ilość przekazywanego materiału w danym dniu, metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i .. Uważamy, że realizowany przez nas program idzie w dobrym kierunku więc jest przez nas kontynuowany i udoskonalany.1.. Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące sprawy:Współpraca z rodzicami Przez cały okres trwania stażu utrzymywałam kontakt z rodzicami swoich uczniów.. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły.. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań .Współpraca z rodzicami to jeden ze sposobów promowania szkoły, tym skuteczniejszy im z większym szacunkiem i w sposób partnerski traktujemy rodziców..

Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami?

Wizytówką szkoły są niewątpliwie dobrze przeprowadzone wywiadówki, w trakcie których wygląd nauczyciela, osobowość, jakość przekazywanych informacji, chęć niesienia pomocy .Sprawozdanie ze spotkania z rodzicami Dnia 17 października 2013r w Świetlicy Środowiskowej „Szansa" w Kowali odbyło się zebranie z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.. Wspólna organizacja wycieczek, kuligów, imprez klasowych itp. Były to rozmowy indywidualne, konsultacje, zebrania, rozmowy telefoniczne czy kontakty mailowe lub za pomocą dziennika internetowego.. 3.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale.. SP w Popowicach, 27 kwietnia 2017 r. W czwartek (27 kwietnia) odbyło się w naszej szkole spotkanie Pani Dyrektor oraz nauczycieli z rodzicami uczniów.. Przykro mi, że ma Pani problem z otworzeniem pliku..

Warunki dobrej współpracy: 1.

Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam .Współpraca z policją w celu prowadzenia programu „Przyjaciele Gryfusia" dla uczniów klas I - III, spotkań z dzielnicowym dla uczniów klas IV - VI na temat konsekwencji uchylania się od obowiązku szkolnego.. Wychowawca stale współpracując z rodzicami wspiera ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.. (protokoły z zebrań).. Współpraca ta opierała się głównie na pozyskaniu informacji o dziecku, bliższym poznaniu rodziców, zdobyciu wzajemnego zaufania oraz na włączeniu rodziców w pomoc i pracę na rzecz przedszkola.Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i środowiskiem I półrocze 2016/17 grupa I W ramach współpracy z rodzicami w kąciku dla rodziców (w szatni) była prowadzona tablica informacyjna z której rodzice mogli zapoznać się z aktualną tematyka zajęć, zamierzeniami dydaktycznymi na dany miesiąc, treścią wierszy i piosenek.. CELE NADRZĘDNE 1.. 1.Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo- dydaktycznej: zapoznanie z podstawą programową, programem, (różnica pomiędzy podstawą i programem), rozkład dnia, wybór Rady Rodziców, zajęcia dodatkowe, konsultacje indywidualne, zasady bezpieczeństwa - procedura odbierania dzieci .SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW ..

Wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami.

Żaden z ankietowanych nauczycieli nie ocenia współpracy z rodzicami negatywnie.. Idea wiodąca programu innowacyjnego Współpraca z rodzicami Ideą wiodącą programu Współpraca z rodzicami jest współpraca nauczyciela z rodzicami, a w efekcie tego równomierny rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy dziecka; ukształtowanie człowieka edukabilnego, twórczego, samodzielnego oraz potrafiącego pracować w grupie czy zespole.2.. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców Zadania Sposoby realizacji Zapoznawanie rodziców z prawem szkolnym.. Angażowanie do współpracy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów.Rada Rodziców działa na podstawie swojego Regulaminu.. Ze względu na ogrom osób, które po niego sięgają, nie mam możliwości bezpośredniej wysyłki drogą mailową.. ; Informacja zwrotna o dziecku, opinia o dziecku przedszkolnym, która pełni funkcję wspierającą.Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka.. Część rodziców systematycznie uczestniczyła w spotkaniach ze mną.. Najczęstszą formą zdobywania informacji i opinii o funkcjonowaniu placówki w lokalnej społeczności jest ankieta bądź wywiad z rodzicami (załącznik 1)..

Przekonanie, że efektywność współpracy zależy od obu stron.

Różnymi dostępnymi metodami należy budować dobrą relację z rodzicami.Pedagogizacja rodziców, która ma na celu wspieranie misji wychowawczej przedszkola.. Zdecydowana większość przebadanych nauczycieli - 90% jest raczej zadowolona ze współpracy z rodzicami.. 4.ustalenia jasnych reguł współpracy, opracowania porozumienia w pokonywaniu trudności 1. ; Pomoc w przedszkolu rodziców- aktywizacja rodziców w działaniu.. Zapoznanie .Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik .. A słowem wstępu możemy zaznaczyć, że zadaniem Rady Rodziców w naszym przedszkolu jest decydowanie o rozplanowaniu pieniędzy z komitetu rodzicielskiego, współdecydowanie o wszystkich sprawach związanych z .wykonywanie zadań wypływających ze współpracy; Należy mieć świadomość, że nie ma uniwersalnych recept na dobre relacje nauczycieli z rodzicami.. Konwencja Praw Dziecka.. nauczycieli i rodziców.. Cenią sobie zarówno pedagogizacje, dostarczające wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii czy zachowań prozdrowotnych, spotkania integracyjne oraz wspólne przygotowywanie uroczystości klasowych.Formy współpracy rodziców ze szkołą .. Tworzenie przyjaznej atmosfery.. Spotkania informacyjne z całą grupą rodziców.. A .PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PODSTAWA PRAWNA 1.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Statut przedszkola.. Organizacja „kontaktów indywidualnych" z rodzicami, w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności.. Ta forma kontaktu z rodzicami jest często wykorzystywana w badaniu jakości pracy przedszkola.Sytuacji do współpracy w przedszkolu nie brakuje są to między innymi zajęcia otwarte, uroczyste akademie, spotkania z różnej okazji, indywidualne konsultacje, wspólne przygotowywane dekoracje i stroje do przedstawień, pomoc przy organizacji wycieczek, konkursów, wyjazdy z rodzicami i dziećmi na wycieczki, zachęcanie do udziału w .Odradzam zapoznawanie rodziców ze wszystkimi kompetencjami Rady Rodziców - zapoznamy z nimi tych, którzy się zgłoszą.. Od lat pracuję z dziećmi i dzielę się wiedzą z rodzicami i nauczycielami.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz zaangażowania w życie dziecka.. Przed salą prowadzona była wystawka prac dzieci.Szybka korespondencja z rodzicami.. Największą popularnością wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji szkolnej dzieci: uczestnictwo w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne ( bardzo ważna jest tu atmosfera, spotkania te muszą mieć odpowiedni klimat, nauczyciel powinien .FORMA WSPÓŁPRACY ZADANIA TERMIN REALIZACJI.. Program wychowawczy.. Istnieje jednak kilka wskazówek, które warto uwzględnić w kontaktach z rodzicami: 1.. Monitorowanie przyjętych zasad i reguł.. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie.. Dziecko w wieku przedszkolnym samo nie wykona zadań, rodzice muszą być stale obecni.. Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i środowiskiem I półrocze 2017 W pierwszym półroczu współpraca z rodzicami układała się pomyślnie.. Współpraca z pedagogiem szkolnym Wspólne rozwiązywanie problemów z nauką,1.. Do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy.. Integracja rodzica ze szkołą, klasą, wychowawcą.. Niestety nie wszyscy rodzice są otwarci na współpracę: - Systematycznie wysyłam materiały i pomoce edukacyjne, ale nie wiem, czy rodzice konsekwentnie pracują z dziećmi.. ; Zadania przedszkola realizowane przy współpracy z rodzicami, dzięki czemu umacniają się relacje między domem a przedszkolem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt